Phạm Phong Vũ - Công ty TNHH Đức Huy
Phạm Phong Vũ, Công ty TNHH Đức Huy
Phạm Thị Loan - Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Phát
Phạm Thị Loan, Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Phát
Cẩm Hằng - Công ty TNHH Khánh Vương Phát
Khánh Vương, Công ty TNHH Khánh Vương Phát
Bùi Thế Trường - Công ty TNHH Trường Thanh Phát
Bùi Thế Trường, Công ty TNHH Trường Thanh Phát