Mỗi mã số thuế của doanh nghiệp đăng ký được nhiều chữ ký số

Mỗi mã số thuế của doanh nghiệp đăng ký được nhiều chữ ký số khác nhau để thuận tiện việc khai báo thuế và thủ tục xuất nhập khẩu & chữ ký số đơn giản hoá thủ tục hành chính Chào Bạn! Doanh nghiệp bạn đã dùng chữ ký số để khai thuế giá trị [...]